Skip to main content

Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties06-50079763

Colofon

De website PVBZK.nl van de Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties is ontworpen en gerealiseerd door Codewerk, Voorburg, door Jacky Verheijen (foto's) en Johan Nobel. De eerste versie is in september 2010 on line gegaan.

Redactiestatuut

  1. Doel van de website www.PVBZK.nl is het bevorderen van de onderlinge band tussen de leden en een bijdrage te leveren aan ontspannende activiteiten voor leden van de vereniging.
  2. De website wordt beheerd door de webmaster en redactieleden, die van het bestuur van de personeelsvereniging BZK mandaat hebben om zodanige maatregelen te nemen dat wordt voldaan aan het eerste artikel. De redactieraad kan hiervoor ook een beroep doen op anderen.
  3. De website wordt door de personeelsvereniging BZK gedragen als communicatie- en informatiemiddel. Bijdragen zijn welkom, zowel van leden, buitenleden als van belangstellenden. Over de plaatsing van alle bijdragen beslist de redactieraad.
  4. Actualiteit, kwaliteit en thematiek worden beheerd door de redactie. Het verdient de voorkeur dat van elke bijdrage bekend is: datum van (gewenste) plaatsing, eventuele versie en datum, waarop het van de site verwijderd kan of moet worden. Informatie die van de site is verwijderd wordt niet bewaard, met uitzondering van wat in het webarchief op de site is opgenomen.

    De personeelsvereniging BZK vrijwaart zich van alle rechten op ingezonden bijdragen. Voor zover vereist, is het de verantwoording van de inzenders van bijdragen voor deze verantwoordelijkheid zorg te dragen, opdat aan eventueel vereiste rechten is voldaan. Mochten mensen of organisaties hierover vragen hebben of een beroep hierop willen doen dan kunnen zij zich wenden tot de redactieraad.
  5. Zorgvuldigheid in het omgaan met alle informatie binnen en buiten de personeelsvereniging BZK is een eerste vereiste. Omdat een website een openbaar medium is, dat door iedereen over de gehele wereld kan worden geraadpleegd, wordt hiervoor extra aandacht van allen gevraagd. De redactieraad ziet hierop toe en neemt zonodig alle vereiste maatregelen om deze zorgvuldigheid te waarborgen.
  6. Voor klachten, onderwerpen en zaken, waarover de webmaster of redactie geen mandaat heeft of oplossing weet, kan men zich wenden tot het bestuur van de personeelsvereniging BZK.

Versie 1.0 dd 14-9-2010, personeelsvereniging ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties